Tính năng chính của ERP

Cung cấp nền tảng quản lý hệ thống được tối ưu hóa
dành cho môi trường kinh doanh/làm việc

 • Thực hiện linh hoạt và tối ưu hóa kế hoạch sản xuất
 • Cung cấp kế hoạch sử dụng nguyên/vật liệu
 • Hợp tác với các đối tác có tính hệ thống và thực hiện đánh giá khách hàng
 • Quản lý ngân sách mua hàng
 • Thực hiện quản lý chất lượng có tính thống kê

Hệ thống hỗ trợ kinh doanh đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng trong thời đại Global Business

 • Hỗ trợ quy trình lập kế hoạch bán hàng đa dạng hàng năm (tháng) như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch dài hạn, kế hoạch Inventory
 • Thực hiện marketing có tính chiến lược thông qua việc quản lý Promotion
 • Hỗ trợ đa dạng các hình thức đặt hàng đáp ứng yêu cầu thị trường (đặt hàng theo mẫu, tùy chọn, theo thông số kỹ thuật, v.v.)
 • Quản lý hàng tồn kho linh hoạt dựa trên cấu trúc kho thực tế và kho ảo (shadow)

Kế hoạch kinh doanh đa tầng và
Hệ thống quản lý kế toán mới

 • Cung cấp thông tin quản lý tài chính và phân tích kinh doanh áp dụng tiêu chuẩn kế toán quốc tế (Việt Nam)
 • Hỗ trợ cài đặt cơ bản và xử lý công việc linh hoạt theo từng loại hình nghiệp vụ đặt người dùng là trung tâm.
 • Các kỳ kế toán và tiêu chuẩn thanh toán được xử lý theo nhiều phương thức (Báo cáo quyết toán Tháng/Quý, quyết toán IFRS/PD, v.v)
 • Hỗ trợ quản lý theo định hướng dòng tiền hỗ trợ cấp vốn kịp thời và sử dụng vốn hiệu quả

Hệ thống chiến lược nhân sự dựa trên năng lực và
phát triển nhân tài đúng người đúng chỗ

 • Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân tài dựa trên năng lực
 • Thực hiện đánh giá theo chất lượng/số lượng và quản lý các hệ thống khen thưởng đa dạng
 • Hỗ trợ hệ thống lương bổng toàn cầu thông qua cơ chế lương bổng linh hoạt

Sơ đồ cấu tạo các Dịch vụ ERP