Trung tâm Bảo mật tín dụng đám mây theo tiêu chuẩn các Tập đoàn tín dụng lớn

SINGAPORE

AWS
(Amazon Web Services)

SOUTH KOREA

KT Mokdong IDC
(Trung tâm dữ liệu Internet)

VIETNAM

CMC Cloud

Nhằm cung cấp Dịch vụ đám mây an toàn với độ tin cậy cao, Webcash Vietnam đã hợp tác với các Trung tâm điện toán đám mây lớn mang tầm quốc tế như AWS Singapore, CMC Vietnam.